Sivut

"Resurget sol fugiens"?

Tämä minua koskettanut lause, jonka olen omaksunut motokseni, on peräisin Pekka Ervastin romaanista Haaveilija:
- Olkoon liittomme nimi Resurget. Ihanne oli kadonnut silmistäni, mutta se tuli takaisin. Niin uskon edeskinpäin, että jos ihanne himmenee hetkeksi, niin se kirkastuu taas. Ja resurget merkitsee: se on nouseva jälleen.
Ja olkoon tunnuslauseemme: resurget sol fugiens, vielä paistaa pakeneva päivä, sillä aurinko on elämää suovan ihanteen symboli. Niis kestäköön liittomme läpi elämän, ja auttakoon meitä totuuden ja hyvyyden ihanne. Olkoon elämämme kuin pyhiinvaellus luvattua, toivottua maata kohti, ja jos joskus taipaleella eksymme oikealta tieltä, muistakaamme, että yön synkimmänkin jälkeen päivä koittaa, muistakaamme liittomme tunnuslausetta: Resurget sol fugiens.

Kenelle tämä EI ole tarkoitettu...

...Hänelle, joka kulkee laput silmillä läpi elämän, nähden vain oman tiensä ja kuvitellen, että se sopii kaikille - tai mikä vielä pahempaa, on ainoa oikea!
Hänelle, joka näkee syntiä ja harhaoppia erilaisissa elämäntavoissa ja katsomuksissa ja tuomitsee kanssaihmisiään helvettiin!
Nykyajan kirjanoppineille ja fariseuksille! Teille minulla ei ole muuta sanottavaa kuin: jättäkää minut rauhaan "toivottomana tapauksena"! Jos haluat kertoa minulle, että olen "Perkeleestä" tms., säästäkäämme toisiltamme aikaa ja vaivaa!
ÄLKÄÄ SIIS VAIVAUTUKO KOMMENTOIMAAN KIRJOITUKSIANI - kommentit vaativat minun hyväksyntäni näkyäkseen! Olemme yhtä mieltä vain siitä, että meillä ei ole mitään yhteistä, joten eiköhän jätetä asia siihen. "Keskustelu" (lue: väittely) kanssanne on turhaa: minä en pyri käännyttämään ketään jonka mielestä kristinusko on tietynlainen oppirakennelma ja homoseksuaalisuus on syntiä - suuntaan sanomani niille, jotka jo ajattelevat samalla tavoin, ja voivat saada vahvistusta tai lisävalaistusta. Kenenkään ei ole pakko lukea blogejani - miksi siis kiusaatte itseänne? En minäkään lue teidän sepustuksianne.

Koetelkaa kaikkea

Olen koonnut tähän blogiin ajatuksia, jotka ovat auttaneet minua itseäni paremmin ymmärtämään kristillisiä totuuksia, ainakin jossain vaiheessa matkaani; ei niin että välttämättä olisin pitäytynyt kaikissa käsityksissä joita olen kirjannut ylös. Enkä missään tapauksessa esitä niitä ehdottomasti hyväksyttävinä dogmeina, vaan haluan vain tarjota ajattelemisen aihetta - ja kenties uusia oivalluksia. Paavali on muotoillut tämän periaatteeksi: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää" (1 Tess.5:21). Ja myös hän sanoi: "Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet" (1 Kor.2:10). Sillä: "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden" (Joh.16:13). Tarvitaan vain suuri sydän ja avoin mieli. Huomattava on myös, etten kaikissa asioissa ole halunnut esittää yhtenäistä teoriaa, esim. pahan ongelmaan yhtä selkeää ratkaisua, tai mitä kristittynä oleminen tarkoittaa.

Koska kirjoituksia on rajallinen määrä, olen nyt koonnut niistä linkkiluettelon viereiseen sivupalkkiin, jotta näet yhdellä silmäyksellä kaikki otsikot ja voit helposti vilkaista haluamaasi kirjoitusta!

6.12.10

Enkelit

(Tämä teksti oli aiemmin osa suurempaa kokonaisuutta, josta se on erotettu omaksi kappaleekseen!)
Filon Aleksandrialainen (n.20 eKr.-n.50 jKr.), vanhin juutalainen filosofi, jonka teokset ovat suurimmaksi osaksi säilyneet, oli lähtöisin Aleksandriassa vaikuttaneesta varakkaasta kreikankielisestä juutalaisperheestä. Hän ei ilmeisesti osannut lainkaan hepreaa, vaan nojautui täysin VT:n kreikankieliseen käännökseen, Septuagintaan, jota hän tulkitsi ennemmin kreikkalaisen filosofian kuin juutalaisen oppineisuuden valossa. Filon jäi juutalaisen valtakulttuurin marginaaliin, mutta hänen filosofiansa lankesi otolliseen maaperään kristittyjen parissa - ammensihan hän samasta kreikkalais-filosofisesta perinnöstä kuin apostoli Paavali ja evankelista Johannes. Filonin ajattelun keskiössä oli Logos, sekä Jumalan ja maailman välillä vaikuttava välittävä prinsiippi, että Jumalan ilmenemismuoto. Hän kutsui sitä myös Jumalan esikoispojaksi, mikä vaikutti syvästi kristillisiin käsityksiin. Filonin mukaan Jumala on maailman ehdoton ja suvereeni kuningas, jolla on palveluksessaan henkivartijoita ja muuta palvelusväkeä, jotka toimivat kuninkaan käskystä hänen asettamiensa säädösten mukaan, ja tähän perustuvat universumin järjestys ja toiminta. Ehdottoman monoteismin näkökulmasta Filon arvioi aikansa uskontoja ja pitää outona sitä, että polyteistisissä uskonnoissa palvotaan ja kumarretaan kuninkaan palveluksessa olevia orjia (vrt. Room.1:25). Eräässä oraakkelin julistuksessa Apollo toteaakin, että korkein jumaluus on jopa heitä, jumalia, korkeampi:
Itsestäänsyntynyt, kasvattamaton, äiditön, 
voittamaton,
nimeämätön, moniniminen, tulessa asuva,
sellainen on jumala (theos), me olemme osa
jumalaa, enkeleitä (angeloi)...
 Uusplatonikko Iamblikhos 300-luvulla kuvaa jumalmaailmaa seuraavasti: on olemassa 474 eriasteista jumalallista olentoa; 360 taivaallista valtaa, 72 planetaarista valtaa, ja 42 maallista valtaa. Nykyään nämä luvut on helppo löytää: on olemassa lukemattomia tietosanakirjoja, mytologisia ja uskontojen historiaan liittyviä tietokirjoja, niistä en on helppo löytää. Jo pelkästään Roomassa oli kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen mitä erilaisinta jumalaa ja jumalatarta. Alkuaikojen kristityille ei olisi juolahtanut mieleenkään sanoa: näitä jumalia ei ole olemassa. He sanoivat jotain muuta, ja niin sanoi myös Iamblikhos: "Syy siihen, miksi kansoilla on erilaisia jumalia, on yksin siinä, että yksi kansa on valinnut 474:stä kaksitoista tai seitsemäntoista, toinen kansa kaksikymmentä tai kaksikymmentäviisi, kolmas kansa kolme tai neljä, ja niin edelleen. Ja korkein, tärkein, joka tiettynä aikana on astunut alas maan päälle, on Kristus." Toisin sanoen varhaiset kristityt sanoivat ensimmäisinä vuosisatoina: on olemassa monipuolinen jumalten taivas, ja eri kansat ovat valinneet näistä jumalista heille kuuluvat, heille sopivat jumalat; kaikkien yläpuolella istuu kuitenkin valtaistuimellaan itsestään selvästi Kristus.(2

 400-luvun alussa jopa Hippon piispa Augustinus myönsi oppineessa kiistassa platonilaisten filosofien kanssa, että oli oikeutettua kutsua hyviä enkeleitä jumaliksi, koska pyhä kirjoitukset käyttivät sanaa "jumalat" puhuessaan "jumalten jumalasta" ja "jumalten herrasta".(1
 Herra Sebaot voidaan kääntää suurin piirtein "sotajoukkojen Jahveksi", eikä sotajoukoilla tarkoiteta maallisia armeijoita, vaan jatkuvaa määrältään loputtomien taivaallisten olentojen läsnäoloa. Taivaallisesta hovista käytetään usein ilmausta bene ha-elohim - Jumalan pojat. Kanaanilaisessa mytologiassa kyse on alun perin itsenäisistä jumalista, jotka israelilainen mytologia alentaa Jahven hovimiehiksi. 1 Mooseksenkirjassa on kohta, jossa Jumalan pojat alkavat himoita maan naisia, he makaavat näiden kanssa ja synnyttävät jättiläisten rodun (1 Moos.6:1-2, 4). Psalmien kirjassa on merkillinen 82. psalmi, joka antaa ymmärtää, että Jumala ei tuomitse ainoastaan ihmisiä vaan myös luomiaan taivaallisia olentoja, jotka myös voivat tehdä syntiä. Danielin kirjassa Jumala on passiivinen, hän istuu kunniapaikalla mutta ei toimi itse. Hänen sijaansa aktiivisesti toimii koko joukko enkeliruhtinaita (Dan.10:13, 20-21). 

Taivaallisia hierarkioita koskeva mystiikka kirkastui Hesekielin vaunuissa, mutta sitä ruokkivat myös Jesajan samansuuntaiset ilmestykset (Jes.6) sekä eräiden ilmestyskirjojen näkymät. Nämä tulkinnat hedelmöittivät myöhemmin keskiajalla kehittynyttä juutalaista kabbalaa (hepr. kabbala, vastaanottaminen, perimätieto) eli VT:n monisäikeistä hengellistä tulkintaa. Juutalaisen ilmestyskirjallisuuden kuvasto suodattui kristilliseen mystiikkaan ennen kaikkea 400-500-lukujen vaihteessa vaikuttaneen Pseudo-Dionysioksen mystiikan myötä. Teoksessaan De Caelestis hierarchia, Pseudo-Dionysios Areiopagita sijoittaa vanhatestamentillisen enkeliopin uusplatonisen metafysiikan kehyksiin ja jakaa taivaalliset olennot kolmeen hierarkiaan ja jokaisen hierarkian puolestaan kolmeen kuoroon:
I hierarkia: Isä
  • Serafim - Serafit - Rakkauden henget
  • Kherubim - Kerubit - Harmonian henget
  • Thronoi - Valtaistuimet - Tahdon henget
II hierarkia: Poika
  • Kyriotetes - Herraudet - Viisauden henget
  • Dynamis - Voimat - Liikkeen henget
  • Eksousiai - Vallat - Muodon henget
III hierarkia: Pyhä Henki
  • Arkhai - Hallitukset - Persoonallisuuden henget
  • Arkhangeloi - Arkkienkelit - Tulen henget
  • Angeloi - Enkelit - Elämän pojat
  Esim. kun Kristus evankeliumeissa käyttää valtaa, kyse on kirjaimellisesti siitä, että Eksousiai-olennot toteuttavat Hänen tahtonsa. Sama koskee voimaa, joka viittaa "voimiin", Dynamis-olentoihin. "Herra" - Kyrios - on taas kyrioteettien eli herruuksien voimista vaikuttava.
Enkelit ovat Jumalalle kuin auringonsäteet auringolle.  Aivan kuten ruumis yksittäisine osineen ei ole ihminen, vaan palvelee hänen ilmituojanaan, samankaltaisesti Jumala käyttää enkelikuntia ruumiina ja jäseninä luodakseen ja ylläpitääkseen maailmaa, samalla tavoin kuin me käytämme käsivarsiamme ja käsiämme työskennelläksemme maan päällä.
 Danten Divina Comediassa kuvataan kaikkein korkeinta taivasta äärettämän lumivalkoisen ruusun muodossa, minkä lehdet muodostavat vaipan toisensa jälkeen salatun jumaluuden ympärille. Ruusu muodostuu niistä lukemattomista olennoista, jotka palvelevat Korkeinta ja ruusu on ristin keskuksena.

(1 Marja-Leena Hänninen - Maijastina Kahlos - Ulla Lehtonen: Uskonnot Antiikin Roomassa. Kustannusosakeyhtiö Teos 2012. (2 Manfred Schmidt-Brabant/Virginia Sease: Kristinuskon salaisuudet - vanhat ja uudet mysteerit. Suomen antroposofinen liitto 2010.

Ei kommentteja:

Palautetta lukijoilta

Päivitetty 16.1.2009
Palaute on aina tervetullutta, ja pidätän oikeuden julkaista siitä parhaita paloja, anonyymisti.

"Ilahduttavat sivut sinulla."

"Halusin vain kiittää tuosta Homo Spiritus-blogista, sai sekä hymyilemään että ajattelemaan että nauramaan."

"Olenhan useat kerrat Isä meidän-rukouksen joukossa ääneen lausunut, mutta vasta nyt sinulta saadun herätteen kautta aloin todella pohtia sen sisältöä. Et siis ole tehnyt turhaa työtä. Ainakin yksi on opetustasi kaivannut." (Koskee blogia Christus Mysticus)

"Sinulla on sana hyvin hallussa."

"...En ole homo enkä oikeastaan kristittykään... kuitenkin uskon että olet oivaltanut jotain, tulin tähän tulokseen jo www sivujasi hetken katseltuani."

"...Tarkemmin keskityin 'elämäntarinaasi', joka oli mielestäni mielenkiintoinen ja tahdon kiittää sinua avoimesta asenteestasi... Työsi ei mene hukkaan!"

"Wow mitkä blogit!"

"... Kiitos myös Sinulle blogistasi!!!
- Yhdyn täysin rinnoin elämänkatsomuksellisen sielunveljeni (Sinä, Marko) kirjoituksiin!!!"

"Hi, Marko--I enjoyed your blog entry on Bulgakov's The Holy Grail and The Eucharist. I have called attention to this at the Bulgakov community on LiveJournal (link below) as readers
of the Bulgakov journal will also be interested in what you have written." (Koskee blogia Via Veritas Vita)

Olen tosi iloinen, että suomesta löytyy tuon uskomuksen ääneen kertojia, että on harras kristitty Jeesuksen löytäneenä, mutta näkee kaiken syvemmässä valossa ja osaa yhdistää ns. mikro makro kosmoksen. Antaa tilaa sille hengelle, että voi tutkia ja kuunnella kokonaisuuksia. Mun mielestä tää kokemus kiteytyy niin hyvin siihen että: 'se jolla on silmät, se nähköön ja jolla korvat, se kuulkoon'

"Olen tässä lueskellut blogejasi ja täytyy sanoa, että mahtavaa tekstiä! Viime aikoina olen joutunut pohtimaan, mitä usko todella merkitsee minulle; kirjoituksistasi olen löytänyt vastaukset moniin mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin. Ei muuta kuin että jatka samaan malliin! :)"

"I have come across one of your web sites: Via Veritas Vita and very much enjoy the open and honest integration of Christianity and gay male sexuality."

Materiaalin käyttö

Materiaaliani saa käyttää - lähteeseen viitaten ja minulle ilmoittaen - poikkeuksena kaikenlaiset uskonnolliset tms. keskustelupalstat, joita inhoan yli kaiken - eikä missään tapauksessa sellaisessa yhteydessä jossa sanomaani käytetään esimerkkinä edustamiani asioita vastaan!!!

(Tarkistan aika ajoin backlink checkerillä mihin kirjoituksiani on mahdollisesti linkitetty.)

Jos tunnet jonkun, jolle voisit suositella blogejani, olisitko niin ystävällinen! Kiitos mielenkiinnostasi! :)